Ramunderreservatet

IMG_0240
Ramunderreservatet består ju inte enbart av själva Ramunder-berget, som bär upp sin ståtliga hjässa 78 meter över havsytan, utan i högsta grad skogsområdet norr, öster och väster om själva massivet.

Reservatat, som är ett kommunalt åtagande, bildades omkring år 2000 och omfattar ett omväxlande parti delvis ursprunglig natur. Genom insatser av vår krets har vi lyckats undvika ”uppstädning” efter de stormar, som då och då drabbat kommunen. Man skall således låta död ved stanna i skogen till båtnad för ett rikt insektsliv och därav följande biologisk mångfald. Man kan därför vid ett besök möta våra fyra vanligaste hackspettarter, vilka i sin tur efterlämnar DSCN2455bbostäder för andra hålhäckare som exempelvis skogsduva, vilken   art ljudligt låter annonsera sin närvaro under häckningstid.

Området genomkorsas av markerade, lättgångna leder, vilka bidrar till tillgängligheten. Ett elljusspår av en längd på 2,5 km, som vintertid spåras för motionsträning på skidor kan övriga årstider nyttjas för löpträning även i mörker. I övrigt finns löpsträckor med stor variation vad gäller höjdskillnader omfattande både 5 och 2,5 km m. fl. alternativ. För den som enbart vill njuta av stillheten och naturens egna ljudyttringar leder vissa stigar genom till urskog gränsande naturskog med vindfällen och unika miljöer.
Den sällsynta gulsippan fanns i ett begränsat parti (ca. 200 stånd)
IMG_0228i närheten av Lizells källa, omgivet av vitsippor och kabbeleka. Efter omdragning av en vägsträcka, som ansluter till platsen, har populationen begränsats avsevärt, men verkar åter vara i tilltagande.

Följer man leden norrut över bergsryggen finner man en rastplats med utsikt över odlingsmarker, som tidigare hyst en under 1800-talet utdikad sjö. Längre fram längs stigen möts man av en bäck, som genomkorsar berget via en sprängd ravin och som under våren erbjuder ett rikt fågelliv bestående av flera trastarter, sångare som grön-, löv-, trädgårds- och svarthätta. Även gärdsmyg är karaktärsfågel i denna  miljö.

I områdets NW del har en våtmark anlagts. Dess tillgänglighet kommer nu att utvidgas med en plattform för överskådligt fågelskådande liksom underlättande för handikappade att nå lämplig utsiktsposition. Detta är en oas i tätortens omedelbara närhet för kortare eller längre vistelser med eller utan kaffekorg. Bekväm vandringsled från Petersburg eller bilväg via Lilla Vännerstorp.

Lycka till med ett besök!

 

 

Hösten 2019 gjordes en introduktion med en ”måndagslufsning” med start vid slussen kl. 0900. Tanken var att helt opretentiöst vandra ca halvannan timme i Ramunder eller stadens närhet. Uppslutningen varierade, men var ändå i den storleksordningen att potential finns för en fortsättning under 2020 i någon form. Här ett par bilder från evenemanget.